§ 1
Navn og hjemsted

Foreningens navn er: ”Grundejerforeningen Abildgårdsvej”
Dens hjemsted er Knabstrup.
Dens værneting er Holbæk.

§ 2
Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i deres egenskab af ejere af ejendommene, matr.nr.: 2ax, 7d, 2v, 2bu, 2aæ, 2 bx, 2bh, 2 bv, 2bm, 2ck, 2cd, 2ci, 2au, 2ch, 2bi, 2cf, 2ce, 2cb, 2bk, 2cc, 2bl, 2cg, 2bz, 12e, 12i, 12m, 12l, 2bæ, 12f, 2ca, 2bp, 2ba, 2bb, 12g, 2cp, 12h, 2co, 2cn, 2cm, 2cl, 2cr, 11f, 11g, 11h og 11i, alle Vented By, Mørkøv sogn.
Det er foreningens opgave at vedligeholde de i området udlagt fællesarealer, samt at administrere andre fælles anlæg, hvortil alle foreningens medlemmer er pligtig til at bidrage med en andel pr. parcel.

§ 3
Rettigheder og forpligtigelser

1. Enhver ejer af en eller flere af de ovennævnte ejendomme, er i henhold til adkomst pligtmæssig medlem af grundejerforeningen.

2. Ejere af tilstødende arealer kan optages som medlemmer.

2.a Ejere af tilstødende parceller til Abildgårdsvej kan pålægges at betale for snerydning og vedligehold af vejen hvis de har vejret som beskrevet i Vejlovens §44. En parcel har ikke vejret hvis parcelejeren kan dokumentere at de ikke anvender Abildgårdsvej til udkørsel fra deres parcel i henhold til Vejloven.

3. Hver parcel har 2 stemmer.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere mere end 2 andre parceller.

4. Årskontingent og snerydningskontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling den 1. april.

5. Hvis et medlem er i restance med kontingent eller andre ydelser, herunder bidrag til fælles anlæg, til foreningen mere end 2 måneder og ikke herefter, trods påkrav, berigtiger restancen inden for en frist af 14 dage, bortfalder stemmeret og valgbarhed, hvorimod dette forhold ingen indflydelse har på medlemmets forpligtigelse overfor foreningen og med hensyn til foreningens lovligt besluttede fællesudgifter.
Bestyrelsen vil være berettiget til, såfremt denne bestemmelse siddes overhørig, at overgive restancen til retslig inkasso.
Påkravsgebyr andrager indtil videre kr. 100,00.

§ 4
Fælles områder

Anskaffelse, drift og vedligeholdelse af gyldigt vedtagne fælles anlæg af enhver art, for så vidt de ikke bliver afholdt af det offentlige, eller af et særligt stiftet selskab, påhviler samtlige grundejere indenfor foreningens område, således at udgifterne hertil fordeles med én andel pr. parcel.

§ 5
Salg af parcel

Såfremt et medlem afhænder sin parcel, er han pligtig omgående skriftlig at meddele bestyrelsen køberens navn og bopæl, ligesom han er pligtig straks at berigtige eventuelle restancer. Ligeledes er det sælgers ansvar at Bestyrelsen bliver gjort bekendt med købers mailadresse.
Den til enhver tid værende ejer af en parcel hæfter over for foreningen for enhver forpligtigelse.
Sælgeren er ligeledes pligtig at meddele køberen nøje oplysninger om, hvilke forpligtigelser der påhviler parcellen over for foreningen direkte og/eller med hensyn til lån, optaget af foreningen til varetagelse af foreningens fællesanliggender ved bemærkning herom i slutseddel.
Sælgeren skal til køberen afgive sit eksemplar af foreningens love og eventuelle indbetalingshefter og lignende.

§ 6
Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes efter behov. Den indkaldes af bestyrelsen med 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem under den i medlemsprotokollens anførte adresse eller mailadresse. Det påhviler hvert enkelt medlem at holde bestyrelsen underrettet om enhver adresseforandring.
Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
På enhver ordinær generalforsamling aflægger en talsmand for bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed, ligesom det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Desuden foretages valg af bestyrelse og revisorer.
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt eller på grundlag af en af en tredjedel af foreningens samlede antal stemmer til bestyrelsen indgivet, skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsordenen for generalforsamlingen.
Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.
Hvis ikke mindst ¾ af de stemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt, er til stede, skal dagsordenen nægtes behandlet.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig måde, uden hensyn til de mødendes antal. De spørgsmål, der bliver forelagt, afgøres ved simpel stemmeflerhed, jfr. Dog ovenfor. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre krav om skriftlig afstemning fremsættes af mindst 2 medlemmer.

§ 7
Ændringer af love

Til vedtagelse af ændringer i eller tilføjelser til lovene kræves 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

§ 8
Bestyrelsen og dennes sammensætning

Bestyrelsen består af 3 medlemmer der vælges på en ordinær generalforsamling.
Der kan kun indvælges 1 stemmeberettiget pr. parcel til bestyrelsen
Genvalg af bestyrelsens medlemmer kan finde sted.
Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser.
Bestyrelsens arbejdsform er kollektiv. Den bestemmer selv sin adresse og arbejdsfordeling.
På generalforsamlingen vælges endvidere 1 bestyrelses suppleant, der indtræder i bestyrelsen, såfremt der opstår vakance i årets løb.
Intet medlem kan undslå sig indvalg i bestyrelsen, såfremt der er forløbet mere end 4 år siden afgang fra bestyrelsen, uagtet at vedkommende er til stede ved generalforsamlingen. I ulige år er Sekretær og Bestyrelsesforkvinde på valg. I lige år er Suppleant og Kasserer på valg.

§ 9
Tegningsret

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
Til optagelse af lån og til køb eller salg af fast ejendom, pantsætning heraf og til nyanskaffelse af fælles anlæg og indgåelse af aftaler omkring drift og vedligeholdelse af vej- og lysanlæg kræves generalforsamlingens samtykke i henhold til § 7, og dokumenter herom vil være at underskrive af den samlede bestyrelse.

§ 10
Protokol

Over det ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. For generalforsamlingsprotokollatet tillige af den valgte dirigent.

§ 11
Revision og regnskab

Generalforsamlingen vælger 1 betalingskontrollant og 1 betalingskontrollant suppleant. Genvalg kan finde sted.
Betalingskontrollanten gennemgår mindst 1 gang årligt foreningens regnskab, der føres efter bestyrelsens anordning, og forvisser sig om, at samtlige foreningens aktiver og passiver er til stede, hvorefter betalingskontrollanten indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.
Betalingskontrollanten har til enhver tid adgang til at foretage eftersyn af foreningens beholdninger og skal foretage sådant uanmeldt mindst èn gang årligt.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår dog til 31/12 1973. Regnskabet skal tilstilles betalingskontrollanten og skal af denne være revideret såvel kritisk som talmæssigt så betids, at en ekstrakt med betalingskontrollantens påtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.
Medlemmernes betalinger foretages til foreningens bank-, og giro- eller sparekassekonto. På kontoen kan kun hæves af de tegningsberettigede, jfr. § 9.
Alle regnskabskrav på foreningen skal anvises af de tegningsberettigede til betaling.

§ 12
Medlemmernes hæftelse og formue

For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne prorata i forhold til antal medlemmer. Et medlem kan have flere parceller.
Intet medlem har ved udtræden af foreningen (ved salg af parcel) eller noget andet tidspunkt krav på andel i foreningens formue. Såfremt der af foreningen er oparbejdet en fond til fremtidig gennemførelse af fællesanliggende, har sælgeren af en parcel krav på af bestyrelsen at erholde oplysning om, hvor stor en andel af dette fond, der falder på parcellen og vil være berettiget til at køberen at kræve refusion heraf.
Sådant forhold mellem køber og sælger er i øvrigt foreningen uvedkommende.

§ 13
Foreningens ophævelse

For ophævelse af foreningen gælder samme regler som for gennemførelse af vedtægtsændringer, jfr. § 7.
Foreningen kan dog ikke opløses, såfremt der påhviler den forpligtigelser.

Knabstrup 6. juni 2023